Stadgar för Långasands Fastighetsägareförening 10 juli 2012.

karta-250x230 Stadgar för den ideella föreningen Långasands Fastighetsägareförening.
Org. nr 802431-0305, Långasand/Heberg.
Föreningen bildades 1957.
Stadgarna antagna 27 juli 1973 och ändrade 30 juli 1976 samt 10 juli 2012.

Allmänna betämmelser

§ 1 Ändamål Föreningen har till uppgift: att tjäna som länk mellan medlemmarna och utgöra ett forum för dem som innehar fastighet på Långasand för att därigenom skapa garantier för att området för framtiden i möjligaste mån behålla sin karaktär av trivsam semesterort. att tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen i den mån det inte tillkommer kommunen, vägföreningarna eller annan myndighet.

§ 2 Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde framgår av separat områdesskiss.

§ 3 Firmateckning Föreningen firmatecknas av ordföranden och kassören var och en för sig.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sträcker sig från 1 januari-31 december.

§ 5 Stadgeändring Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall behandlas på årsmöte och skall vara inlämnade som motion för att komma under behandling.

§ 6 Upplösning av föreningen För att föreningen skall kunna upplösas fordras, att beslut fattas på ett årsmöte samt att minst två tredjedelar av föreningens medlemmar, som är närvarande, är överens om detta. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att hur föreningens tillgångar skall användas och dels var föreningens handlingar mm skall arkiveras. Föreningens medlemmar

§ 7 Medlemskap Medlem i föreningen blir den som betalar årsavgift och har fastighet inom verksamhetsområdet. Då skall fastighetens och, i förekommande fall, hemmaadressen anges. Medlem skall följa föreningens stadgar. När medlemsavgiften är betald är fastighetsägaren medlem och förs in i medlemsförteckningen.

§ 8 Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen. Om utträde beror på överlåtelse av fastigheten skall uppgift om nya ägare anges.

Årsmöte

§ 9 Tidpunkt och kallelse Föreningens årsmöte hålls under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till detta skall ske minst två veckor i förväg. Kallelsen anslås på föreningens anslagstavlor, hemsida och utskick med e-post.

§10 Motioner Motion skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§11 Rösträtt och yttrandefrihet Medlem som har betalt medlemsavgift under mötesåret har rösträtt på mötet. Deltagare i årsmötet som inte betalt gällande årsavgift, äger yttranderätt men har inte rösträtt.

§12 Beslut om omröstning Alla val skall ske öppet om inte sluten omröstning har begärts. Övriga frågor avgörs genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning och övriga frågor med mötesordförandens utslagsröst.

§13 Ärende vid årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
 3. Eventuella fullmakter
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
 7. Föredragande av årsberättelsen, ekonomi och revisionsberättelsen
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut om årsavgiftens storlek
 10. Beslut om arvoden
 11. Val av ordförande för nästkommande treårsperiod
 12. Val av två ordinarie styrelseledamöter för nästkommande tvåårsperiod
 13. Val av två revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga val
 16. Motioner.
 17. Övriga frågor (tas upp till behandling endast med mötets medgivande)
 18. Mötets avslutas

Valberedningen

§14 Sammansättning, åliggande Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut, om de vill förnya sin mandattid. Valberedningens förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet

Revisorer

§15 Revision Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för senast förflutna räkenskapsår skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 15 maj. Revisionen skall vara verkställd och berättelse överlämnad till styrelsen senast den 31 maj. Revisionsberättelsen skall innehålla till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för sty-relsen.

Styrelsen

§16 Sammansättning Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av minst fem ordinarie ledamöter varav en är ordförande.

Ordföranden väljs särskilt på årsmötet för en tid av tre år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år med årsvis förskjutning. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, eventuella arbetsutskott och övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen är skyldig att föra medlemsregister, och för detta svarar den styrelseledamot som styrelsen utser.

§17 Kallelse, beslutsmässighet, åliggande Ordföranden skall leda förhandlingarna vid styrelsesammanträdena, underteckna alla beslut, attestera alla utbetalningar, övervaka att allt, som rör föreningens verksamhet, utförs enligt stadgar och beslut i års- och styrelsemöten.

Sekreteraren skall föra protokoll och i samråd med ordföranden sköta föreningens korrespondens. Protokoll skall justeras av ordförande. Protokoll skall skicka ut till styrelsen senast två veckor efter mötet.

Kassören skall föra föreningens räkenskaper samt verkställa attesterade utbetalningar.

Styrelsen är beslutmässig, när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande och om man är enig i beslutet.

§18 Föreningens räkenskaper Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens verksamhet. Medel, som inte används för löpande utgifter, skall vara insatta på bank och/eller postgiro.

Granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer.